Afbeelding van 3 Excel werkbladen van de documenten uit de download met onderwijs informatie per gemeente.

Download eersteklas informatie over het onderwijs per gemeente, gratis voorbeeld:

+ De adressen van alle onderwijsvestigingen met geografische coördinaten.
+ Leerlingaantallen naar leeftijd of leergang en naar postcode van de huisadressen.
+ Schoolresultaten zoals eindtoetsscores, zittenblijvers en slagingspercentages.
+ Overzichten van schoolbesturen, personeelsgegevens, de onderwijsinspectie en meer!
+ De meest recent beschikbare data tot en met schooljaar 2020-2021.

Deze download bestaat uit 9 Excel documenten met meerdere werkbladen per document:

1. Onderwijslocaties met veel extra data:

Een overzicht van alle onderwijslocaties in de provincie. Hierbij is het filter in Excel zo ingesteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gedownloade gemeente getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. De locatiedata in dit document komen uit meer dan 10 bronnen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze zijn verrijkt met andere datasets van DUO en met data van het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de websites van de onderwijslocaties. De extra DUO data is gebruikt voor het aantal leerlingen en studenten per instelling, vestiging of opleiding. Vanuit het CBS is de meest recente gemeente-, wijk- en buurtindeling toegevoegd. De Kadaster data zijn gebruikt om gegevens over het verblijfsobject, het pand en het perceel waar de onderwijslocatie zich bevindt toe te voegen, zoals oppervlakte en pandbouwjaar.

Het document heeft aparte werkbladen per onderwijsvorm en bevat in totaal 13 verschillende werkbladen met locatiedata en aantallen leerlingen en studenten.

Er is ook een download met alle onderwijslocaties voor heel Nederland.

2. Primair onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het primair onderwijs. Het document bevat informatie over de scholen in het primair onderwijs in de gemeente en de omgeving van de gemeente. Hierbij is het filter in Excel zo ingesteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. De leerlinggegevens worden per schoolvestiging en per schooljaar naar leeftijd uitgesplitst. Bovendien zijn er gegevens over alle leerlingen uit de gemeente Voorschoten die per postcode van het huisadres van de leerlingen tonen naar welke scholen zij gaan. De schoolresultaten omvatten de uitstroom van de basisschool naar type middelbare school, de eindtoetsscores, de gegevens over zittenblijvers en informatie van de onderwijsinspectie.

Er is ook een download met alle Primair Onderwijs gegevens over leerlingen en schoolresultaten voor heel Nederland.

3. Voortgezet onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document over het voortgezet onderwijs met informatie over 9 onderwerpen voor alle middelbare scholen in de gemeente en het gebied rond de gemeente. Onder andere leerlingaantallen naar klas of leergang, op- en afstroomcijfers, slagingspercentages, examenprofielen en zittenblijvers. Ook interessant zijn de gegevens over de leerlingen uit de gemeente Voorschoten die per postcode tonen naar welke middelbare scholen de leerlingen gaan. Zo is te zien welke scholen in een postcodegebied populair zijn. En andersom is te zien waar de leeringen per school vandaan komen.

Er is ook een download met alle Voortgezet Onderwijs gegevens over leerlingen en schoolresultaten voor heel Nederland.

4. Uitstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs:

Een document over de uitstroom van het primair- naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf gekozen scholen.

5. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en instellingen:

Een document met de gegevens over de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en van de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO, de universiteiten). Het document toont de besturen en instellingen in de provincie van de gemeente. Hierbij zijn overzichten toegevoegd van het aantal schoolvestigingen, scholen, leerlingen en personeelsleden per bestuur en per samenwerkingsverband.

Er is ook een download met de gegevens over alle besturen en instellingen voor heel Nederland.

6. Onderwijspersoneel:

Dit document bevat een overzicht van het aantal personeelsleden in zowel personen als FTE per bestuur en per school voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in de gemeente waarvoor personeelsdata bekend zijn. Hierbij zijn onder andere gegevens beschikbaar over het aandeel mannen en vrouwen, de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De personeelsgegevens zijn voor meerdere schooljaren beschikbaar.

7. Kinderopvang:

Een document met alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor de gemeentelijke regio. Met per locatie het type opvang (BSO: buitenschoolse opvang, KDV: kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, VGO: voorziening voor gastouderopvang), het aantal kindopvangplaatsen, de inschrijfdatum en de adresgegevens. De lijst is gesorteerd op postcode en het filter op de kolommen is actief zodat eenvoudig een selectie van opvanglocaties gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de opvang van 1 type en in 1 woonplaats).

8. Regionale statistieken:

Een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal woningen en het inwoners (totaal en per leeftijdsgroep) van het CBS. De gegevens worden weergegeven voor Nederland en per provincie en voor de gemeente en voor de woonplaatsen, wijken, buurten en viercijferige postcodes binnen de gemeente.

9. Leeftijdsopbouw van de bevolking in de gemeente:

Een document met het aantal inwoners in de gemeente naar leeftijd per individueel jaar (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht en toont een bevolkingspiramide in een Excel grafiek. Vervolgens is er voor ieder jaar vanaf 1991 een werkblad met alle details per jaar.

Beschikbare informatie

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Deze download is gratis als voorbeeld en bevat van elke type document een voorbeeld voor een andere gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook het gratis voorbeeld van de download met uitgebreide informatie per gemeente met meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten.